Stelling 1: 'winkelcentra'

NIEUWKOOP In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Nieuwkoop de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De eerste stelling luidt:

'De twee winkelcentra (Reghthuysplein en Kennedyplein) moeten naast elkaar operationeel blijven'

CDA: EENS

Een tweede winkel locatie net buiten het centrum is voor veel mensen prettig. Voor ondernemers op de Kennedylaan is een verplaatsing bovendien duur en onzeker. Een tweede locatie met een sterke supermarkt kan juist bijdragen aan een gezonde concurrentie en gevarieerd aanbod voor dagelijkse boodschappen. Vanuit de samenleving is er een duidelijke wens om beide winkelcentra te behouden.

D66: NEUTRAAL

D66 heeft nog geen definitief antwoord op deze vraag. Voor D66 staat bij het maken van keuzes het belang van de inwoners voorop. Bij dit vraagstuk is dat de behoefte van inwoners om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Maar ook de behoefte aan een levendig en gezellig dorp. De manier waarop mensen winkelen zal blijven veranderen. De behoefte aan ontmoeten en gezelligheid is van alle tijden. Meestal werkt één centraal dorpscentrum daarvoor het beste. Maar Nieuwkoop heeft een bijzondere uitgangspositie. Het dorpscentrum kwijnt en het winkelgebied aan het Kennedyplein bloeit. De vraag is nu of deze situatie toekomstbestendig is. Om daarover samen met inwoners en winkeliers nog eens goed na te denken heeft de gemeente een expert ingehuurd. Als het gaat om actie, dan verwacht D66 van ondernemers dat zij werkelijk ondernemen, en samenwerken waar dat nodig is, om een sterke toekomst voor de detailhandel en horeca te ontwerpen, inclusief de nodige investeringen. D66 verwacht dat zij daarbij denken vanuit de producten, diensten en service die de Nieuwkoper van de toekomst zal willen inkopen. Aan goede en haalbare ideeën zal de gemeente meewerken, met passende bestemmingplannen en investeringen in de openbare ruimte.  

Natuurlijk Nieuwkoop: ONEENS

Dat kan, maar moet niet. Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de gemeente in samenspraak met de winkeliers, ondernemers en bewoners een visie moet ontwikkelen over de detailhandel in de centra van de kern Nieuwkoop en daarop de functie en plaats van de winkelcentra moet afstemmen. Daarbij spelen zaken als het winkelaanbod, de bereikbaarheid, het parkeren (ook in de wijken er omheen) en de inrichting van het gehele gebied een belangrijke rol. Samenvoegen van de centra rond het Reghthuysplein kan leiden tot een blijvender en gevarieerder aanbod met ook een meer regionale uitstraling. Dat zal ook leiden tot een groter verkeersaanbod.  Vanuit inwoners gezien zal het voor de mensen uit de westelijke en noordelijke wijken minder makkelijk worden want het Kennedyplein biedt voor alle dagelijkse boodschappen een goed aanbod en parkeerfaciliteiten dichterbij.  Ook in Ter Aar speelt dit onderwerp als gevolg van de verplaatsing De Vlinder. Een visie op het gehele gebied rond Lindeplein en Vosholplein is van groot belang. De ontwikkeling van de omgeving van Intratuin moet daar ook bij betrokken worden.  Onze conclusie is dus zeker dat de consumenten een belangrijke rol moeten spelen bij de ontwikkelen van een visie op de winkelcentra. 

Samen Beter Nieuwkoop: EENS

De manier waarop onze winkelvoorzieningen zich ontwikkelen, is de verantwoordelijkheid van vastgoedeigenaren, winkeliers en ondernemers. Zij zijn volgens Samen Beter in staat om in goede samenwerking beide winkelcentra goed te laten functioneren. De centra vullen elkaar aan. Ze hebben elk hun eigen kracht en accent, en kunnen in gezamenlijkheid een goede service bieden. Omdat ook online winkelen groeit, is samenwerking extra belangrijk. Het bezoeken van een winkel is door online winkelen geen noodzaak maar een keuze. De inwoners verleiden om te komen winkelen is dan ook de opgave voor de samenwerkende ondernemers. De bereikbaarheid en kwaliteit van het Reghthuysplein winnen aan kracht met een goede (parkeer)bereikbaarheid. De mening van onze inwoners is in deze voor Samen Beter heel belangrijk. De inwoners zijn de consumenten dus zij hebben een belangrijke stem hoe de twee winkelcentra eruit moeten komen te zien of dat er gestreefd moet worden naar één winkelcentrum.

SGP-CU: EENS

De SGP-ChristenUnie wil in samenspraak met winkeliers en inwoners een gedragen oplossing vinden voor de winkelgebied in de kern Nieuwkoop. Dat is niet makkelijk maar daar zetten we graag onze schouders onder. Wat ons betreft worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen om het winkelgebied meer te concentreren. Ook komen er geen winkel(centra) meer buiten de dorpskernen om een levensvatbare middenstand overeind te houden.

VVD: ONEENS

Het centreren van winkelcentra is onvermijdelijk voor een toekomstbestendig winkelbestand. De VVD is dan ook van mening dat op termijn alle winkels in de kern Nieuwkoop rondom het Regthuysplein gecentreerd moeten worden. Als dat niet gebeurt, gaan veel winkels verdwijnen. Dat is een slechte ontwikkeling voor inwoners en ondernemers, omdat het winkelaanbod dan slinkt en de levendigheid verdwijnt. Het Kennedyplein was toen het tot stand kwam een tijdelijk winkelcentrum, er is echter sindsdien geen besluit genomen over de toekomst ervan. Voor de VVD staat vast dat je soms moeilijke besluiten moet durven nemen, dat is in dit geval uiteindelijk onvermijdelijk om er voor te zorgen dat Nieuwkoop ook in de toekomst een bruisend centrum blijft houden. Voor de komende jaren is het noodzakelijk alle ondernemers in Nieuwkoop op een lijn te krijgen en samen met hen te werken aan een plan om voor Nieuwkoop één bruisend centrum te  realiseren. De gemeente heeft daarbij een ondersteunende rol.