• import

Oude Spoorbaan te smal en gevaarlijk

NIEUWKOOP Het is een genoegen om in onze mooie groene polder te wonen. Om voor het werk in of uit de polder te komen zijn er slechts enkele mogelijkheden. Nieuwkopers zijn afhankelijk van de bruggen over een ringvaart of kanaal heen. Provinciale wegen en autowegen zoals de A2, de A12, de A4 zijn alleen bereikbaar via een brug.

Cees Romijn

Om die bruggen te bereiken wordt gebruik gemaakt van gebiedsontsluitingswegen. Dat zijn allemaal polderwegen die niet voor zoveel verkeersaanbod bedoeld zijn. Neem bijvoorbeeld de Oude Spoorbaan. De weg naar De Hoef. Daar reed vroeger het voormalige treintje over richting Uithoorn en Aalsmeer. Nu is het een belangrijke verkeersader voor het woon- en werkverkeer. Het landbouwverkeer gebruikt ook van oudsher deze weg. De routeplanners in de vracht- en personenauto's loodsen de bestuurders dwars door de polder om via de kortste route van A naar B te komen. Al met al neemt de verkeersintensiteit alleen maar toe. Er gebeuren meer ongelukken. Bij uitwijkmanoeuvres wordt door de wegbermen gereden en wordt de toch al slappe ondergrond beschadigd.

Op de agenda van de gemeenteraad stond een raadsvoorstel om de Oude Spoorbaan 'te voorzien van een duurzame inrichting', zoals dit in de toelichting bij het voorstel is beschreven. Het houdt in dat de weg wordt voorzien van bermen met grasbetontegels. Die betonelementen worden voorzien van reflectoren en reliëfribbels. Ook zal de belijning worden aangepast. 'Dit zorgt voor extra verkeersveiligheid op de korte termijn. Dit heeft de hoogste prioriteit. De kosten zijn geraamd op 75.000 euro', aldus de toelichting. Tevens wordt voorgesteld om de snelheid op de Oude Spoorbaan te beperken tot 60 kilometer per uur.

Jop van der Pijl (SBN) heeft twee vragen voor de wethouder. ,,Is er een kans dat er door de snelheidsverlaging juist meer wordt ingehaald? Als dat zo is dan wordt het risico alleen maar groter." Van der Pijl wil ook graag weten wat de effecten zullen zijn op het omliggende wegennet. Tom De Kleer (VVD) vraagt de wethouder: ,,Onderschat u niet dat deze aanpassing zal leiden tot herverdeling van verkeersstromen? Een verlaging van de snelheid leidt er toe dat de automobilist andere routekeuzes gaat maken." Uit de discussie die daarop volgt blijkt dat de casus wel in de Verkeerscommissie is besproken maar dat het advies daar nog niet is gegeven. De Kleer: ,,Dan is het voorstel onvolledig en kunnen we geen besluit nemen."

Bas Oostwouder (Natuurlijk Nieuwkoop) vist bij de wethouder naar de medewerking van buurgemeenten om op die weg een redelijk uniform snelheidsregiem vast te stellen. Jord Koppejan (D66) vraagt de wethouder wat de weg zo bijzonder maakt ten opzichte van een aantal andere wegen in de gemeente. In de discussie tussen de fracties ontstaat het idee om het besluit te splitsen en wel een besluit te nemen om de bermen draagkrachtiger te maken door het plaatsen van grasbetonregels. Volgende keer wordt verder gediscussieerd en daarna wordt al of niet een besluit genomen.