• Roos Koole

Kleinschalige woningbouw voor senioren

NIEUWKOOP In de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad afgelopen donderdag had Ad Persoons zich gemeld als inspreker. Persoons is voorzitter van het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN). Hij wilde graag inspreken over het raadsvoorstel 'Beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'.

Cees Romijn

Net afgevoerd De voorzitter Frans Buijserd had net dat onderwerp op verzoek van de fractieleider van de VVD Jan Hardenberg van de agenda afgevoerd. Na enkele overwegingen besloot Persoons toch zijn punt aan de gemeenteraad duidelijk te maken. Door de verschillende bouwactiviteiten zoals het IKC met sporthal in Ter Aar komt er op de plaats waar nu de scholen gehuisvest zijn, ruimte vrij voor het realiseren van kleinschalige woningbouw. Die kansen zijn er ook in Langeraar en Nieuwkoop. Persoons ziet door die verschuivingen kansen voor senioren.

Senioren willen kleiner ,,In deze tijd worden senioren die in de jaren zeventig een woning hebben gekocht steeds meer geconfronteerd met problemen. Die mensen wonen nu vaak in veel te grote woningen. Naast het ouder worden krijgen ze ook steeds meer mentale en/of fysieke gebreken. Velen van hen willen graag verhuizen naar een kleinere, levensbestendige woning. Deze mogelijkheid kent onze gemeente niet of nauwelijks. De groep senioren komt ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ze hebben te veel financieel vermogen in de vorm van een koophuis, met pensioen en AOW. Deze problematiek is tijdens een politiek forum dat in november vorig jaar werd gehouden door alle aanwezige fracties onderkend", vertelde Persoons.

Wethouders zijn voor ,,Het probleem kan worden opgelost door het realiseren van kleine levensbestendige woningen in kleine projecten. Dit is ook in een gesprek tussen PGSN en de gemeente van harte ondersteund door de wethouders Annette Pietersen en Guus Elkhuizen."

Kleinschalige realisatie kan zelfs in de vorm van een CPO. Bij een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gaat het dus om een groep burgers die samen woningen ontwikkelen. Dit kan op eigen initiatief zijn, maar het kan ook op initiatief van de gemeente. In een collectief bouw je samen met je toekomstige buren. Voor een CPO geldt: samen sta je sterker. Een georganiseerde groep is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen.

Twee vliegen in één klap ,,Het realiseren van dit type woningen kan het probleem van de senioren oplossen, maar tevens kan een ander probleem gelijktijdig worden opgelost. De huidige (te grote) woningen, die de senioren wensen te verlaten, hebben een WOZ-waarde van rond 225 duizend euro. In de markt is er een grote vraag naar starterswoningen met ongeveer hetzelfde bedrag. Op die manier kunnen met een actie twee problemen worden opgelost. Die van de senioren en die van de starters."

Van harte aanbevolen Persoons wilde deze boodschap nog graag even, zo vlak voor de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad, kwijt aan de raadsleden. ,,Collectieven brengen vaak bijzondere woningen tot stand, die een meerwaarde hebben voor henzelf maar ook voor de omgeving. Van harte in uw aandacht aanbevolen", besloot Persoons zijn betoog.